سرعت لودینگ، یکی از فاکتورهای اصلی سئو در موبایل

این آپدیت که آن را آپدیت سرعت می نامند تنها روی صفحاتی تاثیر خواهد گذاشت که سرعت لود کمی دارند و روی درصد کمی از نتایج تاثیر خواهد گذاشت.